LoRiS revizija, računovodstvo in storitve

Revizije občin, zavodov in podjetij

NOTRANJI NADZOR:
  • občin,
  • javnih zavodov,
  • javnih skladov in agencij.

REVIZIJSKE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB:
  • redne revizije zaključnih računov,
  • revizije za namene prisilne poravnave,
  • revizije stvarnih vložkov,
  • revizije obveznosti,
  • revizije o pripojitvah, spojitvah,
  • revizije o namenski porabi sredstev.